Scalabrinian Vocational Year 2012

STAY WITH US LORD (Lk. 24, 29)

"Prayer for the Scalabrinian Vocational Jubilee Year"

Indonesiano: "Tahun panggilan" Scalabrinian 2011-2012

"Tinggalah Bersama Dengan Kami Tuhan" (Luk. 24, 29)

Ya Bapa, sumber segala panggilan hidup, Engkau telah mengirim putra-Mu untuk berjalan dengan kami, terangilah jalan kami supaya kami selalu dekat dengan para migran dan membagi sabda dan roti hidup dalam ekaristi. Ya Tuhan Allah kami, semoga Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan ketekunan untuk selalu setia pada rencanamu, mengikuti jejak putra-Mu seperti Beato Yohanes Batista Scalabrini.

Vietnamita: Kinh Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Lạy Cha là nguồn mọi ơn gọi, Cha đã sai Con của Cha đến để đồng hành với chúng con, xin hãy soi sáng chúng con để chúng con có thể luôn gần gũi với những anh chị em di dân và chia sẻ với họ của ăn Lời Chúa và Thánh Thể.